Obchodné podmienky
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti Zoria s.r.o. (www.zoria.sk ). Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a objasňujú práva a povinnosti predávajúceho (Zoria s.r.o.) a kupujúceho (zákazník). Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci:
Zoria s.r.o.
Cabanova 18
841 02 Bratislava
IČO: 44 913 826

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru. Objednávka tovaru Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.zoria.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzovacieho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti. Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvém e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď
  • Nebudú kupujúcim riadne vyplnené požadované kontaktné údaje.
  • Nebude požadovaný tovar dlhodobo k dispozícii na sklade u dodávateľa. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.
Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru V súlade s platnými zákonmi je kupujúci oprávnený tovar vrátiť bez udania dôvodu kupujúcemu do 7 dní od jeho prevzatia. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný predávajúceho písomne informovať s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu. Následne tovar odošle späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Náklady súvisiace s vrátením tovaru hradí kupujúci. Doporučujeme poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Reklamácie, záručné podmienky Na všetok tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov. Táto záruka sa vzťahuje na všetky výrobné vady tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, poškodenie spôsobené neprimeraným používaním, nedbanlivosťou alebo úmyselné poškodenie.

Pri sedacích vakoch a výrobkoch s polystyrenovou náplňou sa za bežné opotrebenie považuje aj mierna postupná strata objemu náplne výrobku, keďže je to prirodzená vlastnosť materiálu pri používaní vaku.

O reklamácii je potrebné predávajúceho informovať písomne. Predávajúci následne oznámi kupujúcemu ďalší postup. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť všetky reklamácie najneskôr do 30 dní od ich doručenia. Cena tovaru Podrobné informácie nájdete na stránke Platba a dovoz. Spôsob platby Podrobné informácie nájdete na stránke Platba a dovoz. Dodacia lehota Podrobné informácie nájdete na stránke Platba a dovoz. Spôsob dodania Podrobné informácie nájdete na stránke Platba a dovoz. Ochrana osobných údajov Spoločnosť Zoria s.r.o. si váži svojich klientov a tejto skutočnosti sa snažíme prispôsobiť aj našu komunikáciu s Vami. Uvedomujeme si, že internetový obchod si vyžaduje veľké množstvo dôvery a preto chceme rešpektovať Vaše súkromie. Všetky Vami zaslané údaje budú slúžiť len pre účely komunikácie našej spoločnosti s Vami, našimi zákazníkmi. Zaväzujeme sa, že v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov neposkytneme Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu tretím osobám.
Späť